ඇල්ටෝ ධර්මෙගෙන් කුණු බැණුම් ඇසූ අගලවත්ත ඕ.අයි.සී ගැන පරීක්ෂණ

පාතාල ගනුදෙනුවකින් සම්බන්ධයෙන් අසභ්‍ය වචනින් බැණ වැදුණු පාතාල නායක කුඩු අංජුගේ ගෝලයා වන ඇල්ටෝ ධර්මේ හට…