ලංකාවේ තේ දල්ලට ජපානයෙන් ලැබුණ වටිනාකම

ජපානයේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන Kirin Beverages හි වැඩිම අලෙවියක් සහිත බ්ලැක්-ටී සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් කාණ්ඩයට අයත්…