”ණය ගෙව්වාට පස්සේ බදු කැපෙන්න මගේ පඩියත් මදි.” වරාය යූනියන් ලොක්කේක් කියයි

රජය විසින් පනවා ඇති ආදායම් බද්ද කැපී ගිය පසු තමන් විසින් බැංකුවට තවත් රුපියල් 2000 ක…