අප්‍රිකානු ජාතික කොන්ග්‍රසයට බහුතරය අහිමි වුණ හැටි

අප්‍රිකානු ජාතික කොන්ග්‍රසයට වසර 30ක ඉතිහාසයේ පළමු වරට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය අහිමි වූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා…