ඉන්දියාව සූර්ය ගවේෂණ මෙහෙයුම අද අරඹයි

ඉන්දියාව සිය පළමු සූර්ය මෙහෙයුම අද (02) දියත් කිරීමට සූදානමින් සින බව වාර්තාවේ. මෙම මෙහෙයුම සඳහා…