පාරවල් හදන්නට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 60 ක ණයක්.

මාර්ග ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම සහ මහජන අපහසුතාවයන් අවම කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන…