හිරුණිකාට එරෙහිව පියවර ගන්නැයි කුරුඳුවත්ත පොලිසියට නියෝග

ඉකුත් 2022 වසරේ නොවැම්බර් 14 වැනි දා, පොලිස් ආඥා පනත හා මංමාවත් පනත උල්ලංඝනය කරමින් කුරුඳුවත්ත…