පරාටේ නීතිය අත්හිටුවන පනත මැතිසබයට

වානිජ බැංකු විසින් ලබා දී ඇති ණය කලට වේලාවට නොගෙවන පුද්ගලයන්ගේ දේපළ අත්පත් කරගෙන වෙන්දේසි කිරීමේ…

පරාටේ නීතිය අවලංගුයි – ගැසට්ටුව එළියට

ණය ලබාගෙන පැහැර හැරි පුද්ගලයන්ගෙන් දේපොළ අත්පත් කර කරගෙන වෙන්දේසි කිරීමට මූල්‍ය ආයතනවලට බලය හිමි වූ…