රුසියාවේ යුධ අපරාධ ලෝකයට පෙන්වන 20 Days in Mariupol චිත්‍රපටයට ඔස්කාර් සම්මානයක්

යුක්‍රේන ජාතික සිනමාකරුවෙක් සහ යුධ වාර්තා කරුවෙක් වන Mstyslav Chernov ගේ 20 Days in Mariupol චිත්‍රපටය…