වෙසක් කූඩු හදන්න බට කපන්න ගිය සිසුවාට අතවර කළ චීවරධාරියා

වෙසක් කූඩු සකස් කිරීමට බට කැපිමට පන්සලට ගිය 13 හැවිරිදි පාසල් සිසුවෙකුට ලිංගික අතවර කල 27…