සැමියාගේ ලිංගේන්ද්‍රිය ගිරයකින් කැපූ කාන්තාවට ලක්ෂ දෙකක ඇප

තම සැමියාගේ ලිංගේන්ද්‍රිය පුවක් කපන ගිරයකින් කපා බරපතළ තුවාල සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවක් අනුරාධපුර…