පැය 24 ක් තුළ දැරියන් හත් දෙනෙක් කෙළෙසලා.

ගත වූ පැය 24ක කාලයේ බාලවයස්කාර දැරියන් 7 දෙනකු ලිංගික අතරවරයට හා අපයොජනයට ලක් ව ඇති…