මාස තුනට 75,000කට ආසන්න පිරිසක් රට රස්සාවට ගිහින්

මේ වසරේ ගත වූ මුල් මාස 3 තුළ පමණක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 75,000කට ආසන්න පිරිසක් රැකියා සඳහා…

මන්ත්‍රීවරු තුනක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අස් වී, රට පනින්න ලෑස්තියි

පවතින ආර්ථික අපහසුතා හේතුවෙන් තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු තිදෙනෙක් සිය ධුරවලින් ඉවත් වී විදෙස්ගත වීමට නියමිත බව,…