අලි සබ්‍රි ගමන් ගත් මෝටර් රථය අනතුරකට ලක්වෙයි ….

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්‍රි රහීම් ගමන් කරමින් සිටි මෝටර් රථය පුත්තලම – අනුරාධපුර මාර්ගයේ 15 සැතපුම්…