මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ පීලිපැනීමක්

දුම්රිය පීලිපැනීමක් හේතුවෙන් මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. එලෙස පීලිපැනීමට ලක්ව ඇත්තේ…