ගුරු විදුහල්පති විරෝධයට කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

ඉල්ලීම් කීපයක් මුල්කර ගනිමින් ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය අසලින් ආරම්භ කළ මෙම විරෝධයට ඒ ආසන්නයේදීම…