මහමග දමායන දරුවන් වෙනුවෙන් ගීතාගෙන් සුරැකුම් නිවසක්

විවිධාකාරයේ ගැටළු නිසා දෙමව්පියනට රැකබලාගත නොහැකි අලුත උපන් දරුවන් රැකබලාගැනීම සඳහාම වෙනූ සුවිශෙෂී ආරක්‍ෂිත මධ්‍යස්ථානයක් සකස්…