ත්‍රිකුණාමළය සහ කිරින්ද සෙළවේ

ත්‍රිකුණාමලය ගෝමරන්කඩවල ප්‍රදේශයෙන් රිච්ටර් මාපකයේ රික්ටර් මාපකයේ 3.0ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් සුළු භූ කම්පනයක් වාර්තා වී ඇත.…