උසස් පෙළ ප්‍රතිපල නිකුත් වන දිනය මෙන්න

උසස් පෙළ (2023) විභාගයේ ප්‍රතිඵල මැයි 31වනදා නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසනවා.…