උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයිමට සරසවි ආචාර්යවරු තීරණය කරති

උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතුවල නිරතවීමට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ…