චර්ම රෝගයක් නිසා ආවේ නැති ෆවුසිට අධිකරණයෙන් නොතීසි

හිටපු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් ගොනුකර තිබෙන නඩුව…