මාස තුනට 75,000කට ආසන්න පිරිසක් රට රස්සාවට ගිහින්

මේ වසරේ ගත වූ මුල් මාස 3 තුළ පමණක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 75,000කට ආසන්න පිරිසක් රැකියා සඳහා…