අපේ ජනබල පක්ෂයේ නායකයා ඇතුළු 5කගේ ඉරණම විසඳූ දෙදෙනෙක් හසුවේ

පසුගිය ජනවාරි මස 21වන දින අධිවේගී මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත පිවිසුම ආසන්නයේදී අපේ ජනබල පක්ෂයේ නායක සමන් පෙරේරා…