ජාතික අවම වැටුප පන්දාහකින් වැඩි කරන්න යෝජනා

ජාතික අවම වැටුප රුපියල් 5000කින් වැඩි කිරීම සඳහා ජාතික අවම වේතන පනත සංශෝධනය කිරීමට කම්කරු හා…