දින හතරේ වැඩ සතියක් හඳුන්වාදීමට යයි. ඉතිරි දින තුනම නිවාඩු

දැනට ක්‍රියාත්මක දින 5 වැඩ සතිය ඉවත්කර දින 4 ක වැඩ සතියක් හඳුන්වාදීමට රජය සුදානම් වන…