බස් රථ දෙකක් ගැටී 33ක් රෝහලේ -ඒ අතර සිසුන් 25ක්

අක්කරයිපත්තුව අම්පාර මාර්ගයේ සිසුසැරිය බස්රථයක් හා ලංගම බස් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් බිහිසුණු අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.…