අද ඇරඹෙන ඉන්දීය මහ මැතිවරණය

ඉන්දීය මහ මැතිවරණය අද (19) ආරම්භ වනවා. ලොක් සභාවේ ආසන 543 වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන මෙම මැතිවරණය, මාස…