විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

උසස් පෙළ – 2023 විභාගයට පෙනී සිට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන් වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන…