පාතාලය මඩින්න විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් 20ක් බස්සයි

යුක්තිය මෙහෙයුමට සමගාමීව බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදුවන පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මර්දනය කිරීම සඳහා විශේෂ…

වී වගාව 20%කින් ඉහළ ගිහිං – සියඹලාපිටිය කියයි

ආර්ථක සවිමත්ව ස්ථාවර ලෙස ගොඩනැගෙමින් පවතින බව ජනලේඛන සංඛ්‍යා ලේඛන නවතම වාර්තා මගින් තහවුරු වන බව…