අඩු ආදායම්ලාභීන්ට හාල් කිලෝ දහයක් දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සහල් කිලෝග්‍රෑම් 10ක් ලබා දීමේ වැසටහන සඳහා, ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්…