91 කට මරු කැඳවූ මහ බැංකු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වරදකරුට ජනපති සමාව

91 කට මරු කැඳවූ මහ බැංකු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වරදකරුට ජනපති සමාව 1996 වර්ෂයේ පුද්ගලයින් 96 දෙනෙකු…