නැව් සංස්ථාවෙන් අයවිය යුතු කෝටී 152ට මොකද වුණේ ?

ශ්‍රී ලංකා නැව් සංස්ථාව සඳහා 2023 වර්ෂය වන විට මෙරට රාජ්‍ය ආයතන 22ක් සහ අර්ධ රාජ්‍ය…