සමාන විදිහට පේන ලෝකේ අසාමාන්‍ය දේවල් 14ක්

අපිත් එක්ක ඉන්න යහළුවන් අතර රූපවාහිනියේ අහම්බෙන් දකින පුද්ගලයින් අතර ඒවගේම අපිව ළගින් ඇසුරු කරන සගයන්ව…