දාහතරකට මරු කැඳවූ ඉන්දියාවේ දැන්වීම් පුවරුව (VIDEO)

ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයේ සවිකර තිබු විශාල දැන්වීම් පුවරුවක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු මියගොස් 70කට වැඩි…