ශතක මතක සමගින් ‘ආදරවන්තයින්ගේ සටන’ ජය පැරදුමෙන් තොරයි

ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවති 119වන ‘ආදරවන්තයින්ගේ සටන’ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන්…