උත්සව සමයේ දී ලොකු ලූණු කිලෝව දාහ පන්නන ලකුණු

එළැඹෙන උත්සව සමයේදී විවෘත වෙළෙඳපොළේ ලොකු ලූණු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් දහස ඉක්මවා යනු ඇති බව…