ජීවිත තුනක් බිළිගත් එන්නත නිපදවා ඇත්තේ හොරණ නිෂ්පාදනාගාරයක

ආසාත්මිකතා නිසා මරණ 03කටම හේතුවූ එන්නත හොරණ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතනයකින් නිපදවූවක් බව හෙලිවේ. උග්‍ර ආසාත්මික…