මාළු ගන්න පෙර මෙතැනින් මිල දැනගෙනම යන්න

අද (20) දිනයේ මාළු මිල පහතින් දැනගත හැකියි.

දෙවුන්දර වැල්ලේ තොග මිල

බලයා පොඩි රු 650
බලයා ලොකු රු 600
කෙලවල්ලා රු 900/1000
තලපත් රු 1250
ලින්නා රු 600
තෝරු පොඩි රු 1300

මීගමුව ලෙල්ලම තොග මිල


ලින්නා 550
සාලයා 300
තලපත් 1800
කෙලවල්ලා 1200
බලයා 550
ඇටවල්ලා 600
බොල්ලු 750
බයිටා 600
වන්නා 650
හුරැල්ලා 650
කුම්බලවා 800

පෑලියගොඩ තොග මිල


සාලයා රු 280
හුරුල්ලෝ රු 700
ලින්නා රු 700
බලයා රු 550
කෙලවල්ලා රු 1200
කොප්පරා රු 1500
තලපත් රු 1500
පරව් රු 1000
බොල්ලෝ රු 700
කුම්බලාවා රු 750
තෝරු රු 2500
හැඩැල්ලා රු 1400
ඉස්සෝ රු 1800
දැල්ලෝ රු 1500