අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය හැකර්වරුන්ගේ ග්‍රහණයට

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය හැකර්වරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් වී තිබෙන අතර එම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට පහත සඳහන දක්නට ලැබෙනවා.