ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනතට AIC විරෝධය.

අන්තර්ජාල සහ තාක්‍ෂණ සමාගම්වලින් සමන්විත ගෝලීය ආයතනයක් වන Asia Internet Coalition (“AIC”) සහ එහි සාමාජිකයින් ශ්‍රී…