ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ගන්න ඕන නම් මේ ගැසට් පත්‍රය බලන්නම වෙයි

මෙරට පුරවැසිභාවය අත්හැර දැමූ අය ඇතුළු ශ්‍රි ලාංකික සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයින්ට සහ විදේශීය කාලත්‍රයන්ට ස්ථිර පදිංචිය…