කාන්තාවන් 20,000 ක් මේ වසර තුළ හිංසනයට ලක්වෙලා

ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වසරේ විවිධ හිංසා සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වූ කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව විසි දහසකට අධික බවත්,…