හොරෙන් ගෙනා කෝටි130ක දුම්වැටි තොගයක් දැලේ.

තීරුබදු රහිතව හොර රහසේ මෙරටට ආනයනය කර තිබූ රුපියල් කෝටි 130ට අධික වටිනාකමකින් යුත් දුම්වැටි තොගයක්…