තවත් දැරියක් අතුරුදහන්

සීදුව ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 17ක ගැහැණු දරුවෙක් අතුරුදන්ව ඇති බව වාර්තා වේ. පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය එම…