ගජමුතු සහ රිදී මංජුසාවක් සමඟ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

රුපියල් කෝටි දෙකහමාරකට අධික වටිනාකමකින් යුතු ගජමුතු තොගයක් සහ රිදී මංජුසාවක් ජාවාරම් කිරීම සඳහා තම සන්තකයේ…