ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව ගිවිසුම් කඩලා.
නීති විරෝධී පිරවුම්හළ වසා දමන්නට අධිකරණය නියෝග කරයි.

බෙදුම්කරුවන් සමග අත්සන් කර ඇති ගිවිසුම් අමු අමුවේ උල්ලංගණය කරමින් ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දේශපාලන උවමනාවන්මත…