මහින්දානන්දගේ ඉරණම විසඳෙන දවස 30

හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට එරෙහිව ගොණුකර ඇති නඩුවේ නින්දුව ප්‍රකාශ කිරීම මේ මස 30 වනදා දක්වා…