කොවිඩ් JN-1 උප ප්‍රභේදය ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිරීමට ඇති ඉඩ ඉතා අඩුයි

කොවිඩ් JN-1 උප ප්‍රභේදය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම දැනට ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බව…