”සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්නැයි මට කීවා” කෙහෙළිය මාධ්‍යට කියයි

සෞඛ්‍ය ඇමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස තමාට පවසා ඇත්තේ බිරිඳ හා දරුවන් පමණක් බව සෞඛ්‍ය ඇමැති…