”කෙහෙළිය ගෝ ගමේ” පදිංචිකරුවන් අත් අඩංගුවට

ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට ‘කෙහෙළිය ගෝ ගම’ නමින් විරෝධතා ගම්මානයක් ආරම්භ කළ සිවිල්…